مهران محمدی امین

تعالی سازمان به کسب و کار اجتماعی


قدم بعدی در عصر نوین تجارت، تغییر کسب و کارها به کسب و کارهای اجتماعی است. کسب و کارهایی که راه توسعه آنها بسیار گسترده است و محدودیت در چارچوب محصولات و خدمات سنتی را رفع می کند.

پرسش های متداول درباره تعالی سازمان به کسب و کار اجتماعیکسب و کار الکترونیک