مهران محمدی امین

توسعه بازار و تجارت الکترونیکی


فناوری های جدید، پلتفرم های ارتباطی جدید کسب و کارهای الکترونیکی را نیازمند تغییرات و توسعه تکنولوژی های خود و فرآیند های کسب و کاری خود می کند. بخشی از روند توسعه بازار به شکل الکترونیکی و در بستر تجارت الکترونیکی انجام می شود که از نظر صرف منابع کم هزینه تر است و فارغ از مکان و زمان می تواند بخش عمده ای از فروش را به شکل کنترل شده و سریع ارائه می کند .

پرسش های متداول درباره توسعه بازار و تجارت الکترونیکی


کسب و کار الکترونیک