مهران محمدی امین

مشاوره ارتقا شاخص وبومتریک Webometrics Ranking


مشاوره و بررسی فنی پورتال های دانشگاهی و ارائه مستندات ، چک لیست های اصلاحات و آموزش کارشناسان پورتال در جهت تحول در روال های فنی و محتوایی و فعالیت های آکادمیک با تمرکز بر روی شاخص های مهم وبومتریک و بهبود رتبه در google scholar

رتبه بندی وبومتریک دانشگاه های ایران- رتبه بندی وبومتریک 2023- Webometrics 2023- بزرگترین دانشگاه ازاد ایران- رتبه بندی وبومتریک دانشگاه های ایران- وبومتریکس- رتبه بندی وبومتریک 2023- شاخص وبومتریک - گوگل اسکالر - رتبه بندی وبومتریک دانشگاه - رنکینک 2023 وبومتریک - رتبه بندی 2024 وبومتریک -

پرسش های متداول درباره مشاوره ارتقا شاخص وبومتریک Webometrics Ranking

کارگروه های مرسوم وبومتریک در دانشگاه ها غالبا شامل چه واحدهایی از دانشگاه هستند ؟

تجربه ارائه مشاوره و بررسی ها نشان می دهد که کارگروه ها یا کمیته های با هدف بهبود شاخص وبومتریک در دانشگاه ها غالبا شامل حضور بخش ها / واحد ها یا ادارات داخلی یک مرکز آموزش عالی و دانشگاه ها است که در ذیل یک ترکیب کامل ارائه می شود که ترکیبی از این بازوها می تواند شورا، کمیته یا کارگروه وبومتریک را شکل دهند. واحدها یا بخش های مرتبط : • فناوری اطلاعات و ارتباطات / آمار و اطلاعات • علم سنجی • آموزش و تحصیلات تکمیلی • کتابخانه - پژوهش و نورآوری • روابط عمومی – امور ارتباطات بین الملل • انتشارات و نشریات • آموزش الکترونیکی و آزاد

بررسی های فنی جهت بهبود شاخص وبومتریک شامل چه مواردی است ؟

بررسی های فنی دامین اصلی دانشگاه جهت انجام چک لیست های ذیل صورت می گیرد: • بررسی بسترهای سرویس دهی پورتال ها • بررسی شاخص های بهینه سازی موتورهای جستجو SEO / سئو در دو زبان انگلیسی و فارسی • بررسی شاخص های بهینه سازی google scholar • بررسی ساختارهای اطلاعاتی و ابراطلاعات برای افزایش کمی صفحات و محتواها • ارائه پیشنهادات ارتباطات بین سامانه ها و بسترهای داخلی آموزشی/پژوهشی و محتوایی

آیا بررسی های و ارائه چک لیست ها شامل تغییر فرآیندهای داخلی نیز خواهد شد ؟

جهت پایداری در میزان ترافیک ورودی – تولید محتوا – دسترسی های آزاد و بهبود شاخص ها و رتبه بندی ها و حضور در نتایج مرتبط نیاز است که یک فرآیند کلی و مستمر ساختاردهی شود و بدون شوک افزایشی و کاهشی همه بخش ها و واحد های داخلی به طور متناوب محتوا و صفحاتی را مرتبط با شرح وطایف و یا فرآیند های آموزشی تولید کنند. این مهم با بازمهندسی فرآیندها در سطوح مختلف امکان پذیر خواهد بود. فرآیندهایی که در بخش منفک ولی در هدف مشترک هستند. فرآیندها شامل : • اخبار، اطلاع رسانی ها و رویدادها • فرآیندهای روتین آموزشی در سطوح پایین • فرآیندهای پژوهشی و آموزشی سطوح بالا • انتشارات و نشریه ها • پروفایل های اشخاص، موجودیت ها و ارتباطات

برای پس از انجام بررسی ها و تغییر فرآیند ها و اعمال اصلاحات آیا روند پشتیبانی وجود دارد؟

بخش عمده ای مشاوره و ارتقای شاخص وبومتریک در تیم تیارا مرتبط با رویکرد پایداری در ارتقا است. لذا همواره کلیه فرآیندها مستندسازی و به شکل چک لیست های روال ها و چک لیست های بررسی های دوره ای ارائه می شود. این مهم با نگاه به مدیریت دانش و حفظ تجربه ها در کل مدت شروع تا رسیدن به رتبه بالاتر انجام می شود تا در صورت تغییر تیم ها یا کارشناسان داخلی دانشگاه ها فرآیند ارتقا متوقف یا کم اثر نشود و هزینه های زمانی و مالی بابت آموزش یا بررسی ها ایجاد نشود.


کسب و کار الکترونیک