پخش زنده کنفراس


مدیریت ارائه تصویری کنفرانس ها و رویدادها به شکل مجازی و پخش زنده یکی از امکاناتی است که این روزها به شکل ضرورت درآمده است.

پرسش های متداول درباره پخش زنده کنفراسآموزش مجازی