مهران محمدی امین
مشاوره مدیریت فناوری

مشاوره، طراحی، تولید نرم افزار

مشاوره و اجرا مدیریت پروژه های نرم افزاری

مشاوره و ارزیابی برای خرید و استقرار سامانه های سازمانی

مشاور مدیریت محصول، مدیریت پروژه چابک