مهران محمدی امین




مشاوره مدیریت و توسعه منابع انسانی

مدیریت دانش،تجربه و خطاناپذیری

مشاوره مدیریت در حوزه ارتباط با مشتریان

کارگروهی و جانشین پروری

مشاوره و مدیریت توسعه بازار

مدیریت برنامه ریزی منابع

عارضه یابی، ساختاردهی و بازمهندسی سازمان