مهران محمدی امین
کارگروهی و جانشین پروری

مشاوره مدیریت در حوزه ارتباط با مشتریان

مشاوره و مدیریت توسعه بازار

مدیریت دانش،تجربه و خطاناپذیری

عارضه یابی، ساختاردهی و بازمهندسی سازمان

مشاوره مدیریت و توسعه منابع انسانی

مدیریت برنامه ریزی منابع