مشاوره و مدیریت توسعه بازار

کارگروهی و جانشین پروری

مشاوره مدیریت در حوزه ارتباط با مشتریان

مدیریت دانش،تجربه و خطاناپذیری

مشاوره مدیریت و توسعه منابع انسانی

عارضه یابی، ساختاردهی و بازمهندسی سازمان

مدیریت برنامه ریزی منابع