کارگروهی و جانشین پروری

عارضه یابی، ساختاردهی و بازمهندسی سازمان

مدیریت دانش،تجربه و خطاناپذیری

مشاوره مدیریت و توسعه منابع انسانی

مشاوره مدیریت در حوزه ارتباط با مشتریان

مدیریت برنامه ریزی منابع

مشاوره و مدیریت توسعه بازار