سامانه آزمون طهورا


سامانه آزمون طهورا، یک سامانه آزمون طراحی شده برای ساختارهای مختلف فناوری سازمان ها و نیازمندی های آموزشی است.

سامانه آزمون طهورا یک سامانه ارائه خدمات آزمون گیری است که امکان ارتباط با سامانه های دیگر برای احراز هویت و ارائه نتیجه است .

 

 آموزش مجازی