سامانه شبکه اجتماعی آموزش طهورا (Social-LMS)


شبکه اجتماعی آموزش طهورا یک سامانه مدیریت یادگیری است که براساس تجربیات استقرار در دانشگاه های بزرگ کشور را دارد و نیز دارای امکانات ویژه در زمینه ارزیابی و ترغیب یادگیری دارد.

سامانه شبکه اجتماعی آموزش طهورا (Social-LMS) یک سامانه مدیریت یادگیری است که علاوه بر امکانات و آیتم های ال ام اس (LMS) امکانات ارتباطی یک شبکه اجتماعی را نیر دارد . ایجاد رقابت و ترغیب فراگیران و دانشجویان از طریق بازی انگاری (Gamification)  یک شبکه اجتماعی آموزش کامل است .


شبکه اجتماعی آموزش طهورا یک سامانه مدیریت یادگیری (LMS) است که امکانات خود را در چارچوب شبکه های اجتماعی ارائه می کند. به این معنی که تلاش می کند محیط آموزش مجازی را از طریق ساختار شبکه های اجتماعی ارائه دهد و جذابیت و کارآیی را به حداکقر برساند.
علاوه بر محیط فعال و تعاملی که به ارتباطات و تعامل بین کاربران کمک می کند از طریق بازی انگاری Gamification و ارزیابی مفهوم فعالیت کلاسی را که در محیط غیر مجازی کلاس های آموزشی برقرار است را شبیه سازی می کند تا مدرس بتواند ارزیابی فعالیت کلاسی را نیز برای هر فراگیر در نظر بگیرد . همچنین این محیط تعاملی فراگیران را ترغیب می کند که نسب به محیط های دیگر مشابه در آموزش مجازی استفاده بیشتری از مطالب داشته باشند.
شبکه اجتماعی آموزش طهورا همچنین با معماری توزیع گرا خود و ارتباط با انواع سامانه های مرتبط می تواند نقش یک سامانه تجمیع شده آموزشی را ارائه دهد و جریان اطلاعات و انطباق اطلاعات بین سامانه های مختلف و همچنین سامانه های یکسان و کلاستر آنها را مدیریت نماید.

 

 آموزش مجازی