مهران محمدی امین
استقرار سرور و پشتیبانی سامانه آدوبی کانکت - Adobe Connect

استقرار سرور و پشتیبانی سامانه بیگ بلوباتن- Bigbluebutton

سامانه آزمون طهورا

پخش زنده کنفراس

سامانه شبکه اجتماعی آموزش طهورا (Social-LMS)

مشاوره و اجرای سامانه های مدیریت یادگیری